Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

 

Op een dividenduitkering wordt belasting ingehouden door degene die het dividend uitbetaald (uw bank of broker). De buitenlandse bronheffing bedraagt meestal 15%, dit kan echter per land verschillen. Bij elk afzonderlijk aandeel in de DividendRadar portefeuille staat vermeld hoeveel bronheffing er in het buitenland maximaal kan worden ingehouden. Hoeveel dividendbelasting er in totaal op uw gehele aandelenportefeuille wordt ingehouden valt te zien op de jaaropgave die u van uw bank of broker ontvangt. Deze ingehouden dividendbelasting kunt u terugvragen / verrekenen in Box 3 van uw aangifte inkomstenbelasting. Als de ontvanger van het dividend een B.V. is, dan kan de dividendbelasting soms met de vennootschapsbelasting worden verrekend of als kosten worden genomen. Overleg dit met uw fiscaal jurist.
 

Hoe zit het met Belgische bronbelasting voor Nederlanders op dividenden?

Als u als Nederlander aandelen heeft in Belgische bedrijven die dividend uitkeren, dan wordt op dit dividend door het Belgische bedrijf Belgische dividendbelasting ingehouden. Het percentage is sinds 2017 gewijzigd naar 30%. Omdat de Nederlandse overheid met de Belgische overheid een belastingverdrag heeft gesloten, heeft de Belgische belastingdienst echter maar recht op 15%. U kunt het te veel ingehouden bedrag terugvragen bij de Belgische belastingdienst. De resterende 15% die u niet bij de Belgische belastingdienst kunt terugvragen, kunt u (zoals hierboven al aangegeven) verrekenen met de door u verschuldigde Nederlandse inkomstenbelasting over uw box 3-vermogen. 
 

Hoe wordt dubbele heffing voorkomen?

Wanneer het buitenlandse dividend afkomstig is uit een land waar Nederland een belastingverdrag ter voorkoming van dubbele belastingheffing mee heeft afgesloten, dan bepaalt het belastingverdrag hoe de heffingsrechten over het bruto dividend moeten worden verdeeld.

Nederland past belastingverrekening toe op buitenlandse inkomsten uit dividend en interest. Er wordt nooit meer dividendbelasting verrekend dan er in Nederland aan inkomstenbelasting verschuldigd is over het bruto dividend.

Ook bij belastingverrekening wordt eerst de wereldwijde box 3 grondslag bepaald dus inclusief de buitenlandse effecten van de belegger. Vervolgens wordt de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting verminderd met het bedrag van de ingehouden buitenlandse dividendbelasting (voor maximaal het in het toepasselijke belastingverdrag opgenomen percentage; doorgaans 15%)

Er kan niet meer buitenlandse dividendbelasting worden verrekend dan de verschuldigde box 3 inkomstenbelasting over de buitenlandse aandelen. Indien het bedrag van de ingehouden buitenlandse dividend- of bronbelasting hoger is dan de in Nederland verschuldigde box 3 belasting wordt het restant aan (nog niet verrekenbare) buitenlandse bronbelasting met goedkeuring van de Belastingdienst gestald om in volgende jaren te kunnen worden verrekend. Zodra de belegger in een van de volgende jaren weer box 3 belasting verschuldigd is, kan alsnog tot verrekening van de gestalde buitenlandse dividendbelasting worden overgegaan.